<noframes id="ptthf">

<strike id="ptthf"></strike>

<sub id="ptthf"><span id="ptthf"></span></sub>

   [小古文]古文《范石湖使北》閱讀注釋和答案及翻譯

   更新時間:2018-05-15 來源:閱讀答案 點擊:

   【www.picload.cn--閱讀答案】

    范石湖使北

    淳熙中,范至能使北,孝宗令口奏金主,謂河南乃宋朝陵寢所在,愿反侵地。至能奏曰:“茲事至重,須與宰相商量,臣乞以圣意諭之,議定乃行?!鄙鲜卓?,既而宰相力以為未可,而圣意堅不回。至能遂自為一書,述圣語。至虜庭,納之袖中。既跪進國書,伏地不起。時金主乃葛王也,性寬慈,傳宣問使人何故不起。至能徐出袖中書,奏曰:“臣來時,大宋皇帝別有圣旨,難載國書,令臣口奏。臣今謹以書述,乞賜圣覽?!睍壬?,殿上觀者皆失色。至能猶伏地。再傳宣曰:“書詞已見,使人可就館?!敝聊茉侔荻?。虜中群臣咸不平議羈留使人而虜主不可。至能將回,又奏曰:“口奏之事,乞于國書中明報,仍先宣示,庶使臣不墮欺罔之罪?!碧斨髟S之。報書云:“口奏之說,殊駭觀聽,事須審處,邦乃孚休?!奔冗€,上甚嘉其不辱命。由是超擢,以至大用。2-1-c-n-j-y

    ?。ㄟx自南宋羅大經《鶴林玉露》)

    【注釋】①范石湖:即范成大(公元 1126﹣1193 年),字至能(致能),自號此山居士,又號石湖居士,世稱范石湖。

    ?。?)解釋下列加點詞在句中的意思。

    ?、僭阜辞值?通“返”,歸還 ②議定乃行 才

    ?、壑聊苄斐鲂渲袝?慢慢地 ④虜主許之 答應、應允

    ?。?)用“/”給下面句子斷句。(限斷兩處)

    虜中群臣咸不平議羈留使人而虜主不可。

    ?。?)用現代漢語寫出下列句子的意思。

    ?、僦聊芩熳詾橐粫?,述圣語。

    譯文: 范成大于是自己寫了一封信,把皇上的話寫在上面.

    ?、诩冗€,上甚嘉其不辱命。

    譯文: (范成大)回來以后,皇上對他不辱使命大加贊賞.

    ?。?)同樣是出使,范成大使北,始終“伏地不起”;唐雎使秦,最終“挺劍而起”。你怎樣看待他們的行為?請簡要分析。

    【考點】DB:課外文言文閱讀.

    【分析】譯文:

    淳熙年間,范至能出使金朝,孝宗讓他口奏金主,說河南是宋朝陵寢所在地,愿意歸還侵略的土地,至能上奏曰:“這個事情太重大,必須與宰相商量,臣希望以皇上的旨意告訴他,議定后才施行.皇上上點頭表示同意,一會兒宰相堅決認為不可,而皇上的旨意堅決不變.范成大于是自己寫了一封信,把皇上的話寫在上面.至了金朝朝廷之上,把信放在袖子里.完了就跪著覲見國書,伏在地上不起來.當時金主是葛王,性情寬厚仁慈,傳令宣召問出使的人為什么不起來,至能慢慢地從袖子中拿出信,奏曰:“臣來的時候,大宋皇帝另有有圣旨,難以記載載國書,讓臣口奏,臣現在鄭重地;恭敬地用信來表達,希望得到圣上御覽.”信已經送上上,殿上觀看的人都變了臉色.至能還是伏在地上.第二次傳令宣召曰:“信上的內容已經看了,你可以到使館去了.”至能再次拜謝而退下.金朝群臣都不平,議論羈押范成大,而金主不同意,至能將要回國,又上奏說:“口奏的事,希望在國書中明報,仍要先宣示,希望使臣不落入欺騙蒙蔽的罪過.”金主答應了他.國報上寫著云:“口奏之說,看了聽了特別讓人震驚,事情必須審慎處理,國家才能信譽美好.”(范成大)回來以后,皇上對他不辱使命大加贊賞.因為這個升遷;越級,一直得到重用.

    【解答】(1)本題考查對文言實詞的理解能力.作答本題,重點在于文言實詞的積累,同時也可以借助整個句子的意思來判斷.

    ?、僭敢鈿w還侵略的土地.反:通“返”,歸還;

    ?、谧h定后才施行.乃:才;

    ?、壑聊苈貜男渥又心贸鲂牛欤郝?;

    ?、芙鹬鞔饝怂S:答應、應允

    ?。?)本題考查劃分句子結構.劃分句子的朗讀節奏,首先要理解句子的意思,然后弄清句子的成分,不要把句子割裂開.句意為:金朝群臣都不平,議論羈押范成大,而金主不同意.根據句意,句子斷為:虜中群臣咸不平/議羈留使人/而虜主不可.

    ?。?)本題考查的是理解并翻譯句子的能力,解答時一定要先回到語境中,根據語境讀懂句子的整體意思,然后思考命題者可能確定的賦分點,首先要找出關鍵實、虛,查看有無特殊句式,運用“留”“刪”“調”“換”“補”的方法,直譯為主,意譯為輔.并按現代漢語的規范,將翻譯過來的內容進行適當調整,達到詞達句順.

    ?、倬渲兄攸c的詞有:遂:于是;為:寫;書:信;述:記敘,寫.句子翻譯為:范成大于是自己寫了一封信,把皇上的話寫在上面.

    ?、诰渲兄攸c的詞有:既:已經;還:回來;嘉:贊賞.句子翻譯為:(范成大)回來以后,皇上對他不辱使命大加贊賞.

    ?。?)本題考查理解人物的精神.解答此題的關鍵是在理解課文內容的基礎上,結合題目的提示,找出相關的語句,概括即可.

    結合唐雎和范成大的表現可知,兩人都具有勇敢、鎮定和自信的性格,都是忠肝義膽(具有愛國情懷),都是英雄,都不辱使命.只是因為時勢不同,任務各異,所以采取的方式方法不同而已.

    答案:

    ?。?)①通“返”,歸還②才③慢慢地④答應、應允

    ?。?)虜中群臣咸不平/議羈留使人/而虜主不可.

    ?。?)①范成大于是自己寫了一封信,把皇上的話寫在上面.

    ?、冢ǚ冻纱螅┗貋硪院?,皇上對他不辱使命大加贊賞.

    ?。?)答案示例:兩人都具有勇敢、鎮定和自信的性格,都是忠肝義膽(具有愛國情懷),都是英雄,都不辱使命.只是因為時勢不同,任務各異,所以采取的方式方法不同而已.

   本文來源:http://www.picload.cn/yuwen/24091/

   為您推薦